Strona g³ówna

art-database.net
pozwoli Wam znaleŸæ aktualne informacje o   galeriach domach aukcyjnych,  wolnych strzelcach - czyli artystach tworz¹cych wspó³czeœnie oraz   rzeczoznawcach - na jednej tylko internetowej stronie - komfortowo, ponadczasowo i niesamowicie tanio.


W rubryce  dzie³a znajdziecie aktualne oferty sprzeda¿y sortowane na typ i epokê,
starzy mistrzowie jak i wspó³czeœnie tworz¹cy   artyœci sortowani s¹ alfabetycznie.

G³ówna wyszukiwarka w górnym menu przeszukuje wszystkie podstrony portalu.


.:ART-DATABASE.NET:.  
nie pobiera prowizji
od dokonanych transakcji - zarówno od sprzedaj¹cego jak i od nabywcy!

Wiêcej informacji w  Serwisie.

Prezentacja i handel sztuk¹ w wielojêzycznym portalu -
jeszcze nigdy nie by³o to takie ³atwe jak teraz!

______________________________________
 


Zdzis³aw Beksiñski
1929-2005

Die Computerzeichnung stellt leider den letzten großen Zyklus im Schaffen von Zdzislaw Beksiñski dar. Beksiñski verwendete den Computer als Werkzeug seit 1998, um Fotomontagen anzufertigen, die ihm beinahe unbegrenzte Plastizität ermöglichten; in den Fünfziger Jahren, als er sich vor allem mit der Fotografie befasste, war dies undenkbar.

DEZEMBER 06- JANUAR 07

   Galeria ESTA,
    Gliwice, Polen
TOM HARTWIG
Der Künstler läßt den Betrachter in bezaubernde Traumwelten eintauchen, in denen die Gesetze der Schwerkraft nicht zu gelten scheinen und in denen lediglich ein kurzer Moment zwischen Werden und Vergehen festgehalten ist. Die Bilder erzählen in intensiven Farben von der Schönheit eines Augenblicks und scheinen wie von verborgenen Sonnen beleuchtet.

November-Dezember 06


    Anna-Maria Burger, 
   Munic, Germany

 

Statystyki odwiedzin

Zainteresowanym umo¿liwiamy wgl¹d
do statystyk odwiedzin serwisu.

 aktualne statystyki

  kostenlose counterNewsletter
Jesteœcie zainteresowani tym, co siê dzieje na europejskim rynku sztuki? Proponujemy Wam nasz Newsletter. Bêdziemy w nim informowaæ o najwa¿niejszych wydarzeniach.

 newsletter@art-database.net

Nasz newsleeter informuje w trzech jezykach 1600 odbiorcow (galerie, domy aukcyjne, osoby prywatne) o nowych objektach oraz nowych czestnikach serwisu.

:: Thomas Czebatul & Tomasz Hyziak | PixelEye & Sisco ::